Huisregels

Een vereniging is een samenleving in het klein. Daar hoort bij dat bepaalde regels nageleefd dienen te worden om het samenleven zo plezierig mogelijk te maken. Alle mensen die iets voor de vereniging doen, moeten erop kunnen vertrouwen dat ook anderen zich aan de afspraken houden.
In de loop der jaren zijn verschillende gewoonten ontstaan, gewoon ‘omdat het zo ging’, of ‘omdat we dat altijd zo hebben gedaan’. Dat kan als gevolg hebben dat er verschillende regels en afspraken zijn die niet worden nageleefd, of dat regels, afspraken en gewoonten zijn ontstaan die we niet met elkaar hebben afgesproken en ook niet wenselijk vinden.

Het Bestuur heeft o.a. als taak het verenigingsklimaat te bewaken, wij noemen dat binnen Achates Het Veilig Sportklimaat. Waar het om gaat is dat we elkaar met respect behandelen en een ieder in zijn/haar waarde laten met respect voor elkaars mening.
Het bestuur wil daarom met nadruk wijzen op onze algemene gedragsregels. Deze regels zijn samen met de andere voetbalverenigingen binnen de gemeente Gennep tot stand gekomen, waardoor we allemaal dezelfde gedragsregels nastreven. Deze gedragsregels zijn een aanvulling op bestaande KNVB-regels. Daarnaast heeft Achates met de voetbalclubs in de regio Noord-Limburg Noord afspraken gemaakt over het gebruik van de mobiele telefoon door jeugdleden in de kleedkamers.

Gedragsregels vormen het uitgangspunt voor concrete afspraken. Iedere gedragsregel kan dan ook uitgewerkt worden in concrete, praktisch afspraken, zogenaamde ‘huisregels’. De volgende huisregels zijn bij de start van het nieuwe seizoen met de trainers en leiders besproken.

  • Geluidsinstallaties mogen enkel in de kleedkamers worden gebruikt en niet daarbuiten.
  • Mobiele telefoons mogen door jeugdleden niet in de kleedkamers worden gebruikt.
  • Er mogen geen alcoholische dranken meegebracht worden naar de accommodatie.
  • Drugsgebruik wordt niet getolereerd.
  • Houd rekening met de buurt als je ’s avonds bij de kantine vertrekt (geluidsoverlast).

De komende tijd willen wij als verenging meer aandacht hebben voor een veilig sportklimaat, de gedragsregels, huisregels en afspraken. We zullen hier uitleg en voorlichting over geven en op verschillende manieren mee aan de slag gaan, samen met alle leden en vrijwilligers. Hieronder vind je de gedragsregels die gelden binnen Achates en de overige voetbalverenigingen binnen de gemeente Gennep. Laten we samen werken aan dit veilige sportklimaat!

1         Iedereen is welkom bij VV Achates. !

2         Mensen van Achates zijn zuinig op een ieders spullen! Mensen van Achates zijn zuinig op een ieders spullen!

Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie, kleding, materialen en hebben respect voor andermans eigendommen.

3         Mensen van Achates zijn positief op, langs én buiten het veld!
Bij Achates benaderen we elkaar op een positieve manier. Complimenten geven en ontvangen draagt bij tot een positieve ontwikkeling.
4         Door respect te tonen, krijg je respect!
Achates is een trotse club: het is een club waar oog is voor elkaar, iedereen ertoe doet en zijn best doet. Waar respect is voor ieders eigen en elkaars unieke talenten, eigenschappen en passies.
5         Misbruik, bij Achates gebeurt zo iets niet!?
Mensen van Achates voelen zich verantwoordelijk voor het creëren van een Veilig Sport Klimaat, waarin seksuele intimidatie en seksueel misbruik niet thuis horen. Wij volgen hierin de regels van NOC/NSF.
6         Mensen van Achates zetten Social Media alleen positief in!
Social Media gebruiken we op een veilige manier zonder iemand te kwetsen.
7         Plezier en sportiviteit! Dé basis van sporten bij Achates.
Bij Achates gunnen we elkaar plezier, gedragen we ons sportief en respectvol, zowel op, langs als buiten het veld. Mensen van Achates zijn daarbij een voorbeeld voor elkaar en voor anderen.
8         Alcohol met mate en drugs is not-done!

Binnen Achates houden we ons aan de wettelijke regels en gaan we verstandig om met alcohol en roken en houden hard- en softdrugs buiten het sportpark.  Matig met alcohol, we roken niet in het clubhuis en kleedlokalen, drugs zijn verboden.

9         Mensen van Achates praten met elkaar en niet over elkaar!
Mensen van Achates zijn open, eerlijk maar denken ook na voordat ze wat schrijven of zeggen; online EN offline.
10     Stop pesten, begin bij je zelf!
Mensen van Achates zijn alert op pesten, doen niet mee aan pesten en maken het bespreekbaar.
11     Afspraak is afspraak!
Mensen van Achates houden zich aan afspraken, met z’n allen hebben we op diverse plekken regels bedacht en die zijn er niet voor niets, denk aan huishoudelijk reglement, normen en waarden beleid, teamafspraken etc.